Adwokaturę stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich. Adwokatura powołana została do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz kształtowaniu i stosowaniu prawa. Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii pranych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Pomoc ta świadczona jest osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz jednostkom organizacyjnym.

Na listę adwokatów może być wpisana osoba, która między innymi: jest nieskazitelnego charakteru, ukończyła studia prawnicze w RP, odbyła aplikację adwokacką i złożyła egzamin adwokacki. Wykonywanie zawodu adwokata poprzedzone jest złożeniem ślubowania następującej treści:

„Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej.”

Tajemnica adwokacka to fundament zawodu adwokata. Na podstawie art. 6 ustawy prawo o adwokaturze adwokat zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej, a obowiązek ten nie może być ograniczony w czasie. Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej wynika również ze Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu czyli tzw. Kodeksu Etyki Adwokackiej. Tajemnicą adwokacką objęte są dokumenty, zapiski, notatki i inne, a pracownicy Kancelarii Adwokackiej muszą zostać zobowiązani przez adwokata do zachowania tajemnicy zawodowej.

Klient korzystający z usług adwokata, ma więc gwarancję, że adwokat zachowa w tajemnicy wszystkie przekazane informacje i zachowa pełną dyskrecję.

Adwokat podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu swoich usług. Obowiązek podlegania ubezpieczeniu OC kontrolowany jest przed Okręgową Radę Adwokacką, a minimalna suma gwarancyjna wynosi równowartość 50 000 euro. W sytuacji gdy adwokat wyrządzi szkodę swojemu klientowi, może on żądać odszkodowania od ubezpieczyciela co zapewnia klientowi dodatkową ochronę. Istnieje również możliwość – w razie takiej potrzeby podwyższenia sumy gwarancyjnej.

Przedstawienie stanu sprawy przez klienta jest bezpłatne. W sytuacji gdy klient oczekuje udzielenia porady prawnej lub sporządzenia opinii prawnej, adwokat pobiera wynagrodzenie. Wynagrodzenie adwokata możliwe jest do ustalenia po chociaż częściowym przedstawieniu stanu sprawy przez klienta. Każda sprawa jest inna, a to dopiero po jej poznaniu i ocenie niezbędnego nakładu pracy możliwe jest ustalenie wynagrodzenia.

W przypadku przyjęcia sprawy przez adwokata, porada udzielana przy pierwszym spotkaniu zaliczana jest na poczet całości wynagrodzenia, a dalsza pomoc adwokata w tej sprawie nie wymaga dodatkowych opłat. Przed przyjęciem sprawy klient informowany jest o wysokości honorarium adwokata. Adwokat nie może uzależnić otrzymania wynagrodzenia w całości od wyniku sprawy. Możliwe jest jednak ustalenie, iż w przypadku pozytywnego dla klienta rozstrzygnięcia sprawy wynagrodzenie adwokata może dodatkowo wzrosnąć.

Adwokat może świadczyć stałą pomoc prawną. Podstawą takiej współpracy jest umowa zawierana między klientem, a adwokatem. Umowa taka określa zakres i sposób świadczenia usług przez adwokata, a także zasady wynagradzania adwokata. Świadczenie usług może odbywać się także w siedzibie klienta. W zależności od preferencji klienta, możliwe jest ustalenie wynagrodzenia w systemie godzinowym, ryczałtowym, ryczałtowo-godzinowym.

Kontakt z adwokatem możliwy jest: